Articles — Polish

Articles tagged Polish

Show all Articles

Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Lifting The Exponent Lemma
Jan Kociniak
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Sprawozdanie - Pracownia Projektowa
Mieliśmy do rozwiązania problem, który polegał na tym, że po otrzymaniu sygnału z anten sieci komórkowej musieliśmy zlokalizować dany telefon w budynku wydziału MiNI. Do określenia były współrzędne x, y oraz piętro w budynku. Projekt ten wykonywaliśmy w ośmioosobowej grupie. Co tydzień spotykaliśmy się na zajęciach, gdzie omawialiśmy postępy w zadaniu i stawialiśmy sobie nowe cele, zadania, a także rozpatrywaliśmy potencjalne problemy. Stworzyliśmy także grupę dyskusyjną, gdzie omawialiśmy rezultaty działań i zawieraliśmy istotne spostrzeżenia nt. projektu. Powstała również wspólna przestrzeń dyskowa, gdzie udostępnialiśmy sobie nawzajem różne dane, skrypty, wyniki, informacje, dokumenty, poradniki, wykresy i statystyki.
KorwinKrul
Michał Kwiecień's CV
Michał Kwiecień's CV
Michał Kwiecień's CV. Created with the moderncv template.
Michał Kwiecień

Related Tags

Formal LetterHomework AssignmentInternational LanguagesMathUniversityRésumé / CVGetting StartedProject / Lab ReportThesisXeLaTeXPolitechnika Śląska (Silesian University of Technology)SGH Warsaw School of EconomicsWarsaw University of TechnologyPoznán University of Economics and BusinessUniwersytet PedagogicznyJagiellonian UniversityPoznan University of Technology